Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir

-Şeyh Galib-

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir

Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı rûh-ı revânımsın
Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir

Veren bu sûret-i mevhûme revnak reng-i hüsnündür
Gülistân-ı hayâlim nevbâharım varsa sendendir

Felekden zerre mikdâr olmadım devrinde rencide
Ger ey mihr-i münîr âh u zârım varsa sendendir

Senin pervâne-i hicrânınam sen şem‘-i vuslatsın
Be-her şeb hâhiş-i bûs u kenârım varsa sendendir

Şehîd-i aşkın oldum lâle-zâr-ı dâğdır sinem(*)
Çerâğ-ı türbetim şem‘-i mezarım varsa sendendir

Gören sergeştelikde gird-i bâd-ı deşt zanneyler
Fenâ-ender-fenâyım her ne varım varsa sendendir

Niçün âvâre kıldın gevher-i galtanın olmışken
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir

Şafak-tâb eyledin peymânemi hûnâb ile sâkî
Sabâh-ı sohbet-i meyde humarım varsa sendendir

Sanadır ilticâsı Gâlib'in yâ Hazret-i Mevlâ
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendirŞiir Notları:
(*) Lalenin ortasındaki siyahlık, bazen bağrını dağlayan bir âşığa benzetilirken bazen de ortasında siyah ben bulunan yüz gibi tasavvur edilirmiş. Bakınız: https://islamansiklopedisi.org.tr/lale Ayrıca burada “lâle-zâr-ı dâğdır sinem” derken “Sinem lale gibi dağlanmış, yaralar açılmış.” gibi bir anlama ilave “Sinem dağ lalesi gibi.” bir anlamda da düşünülebilir.


Destek ol 
Rastgele Getir