Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd

-Seyyid Nigârî-

Nice ağlamayam kılmayam feryâd
Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam
Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd
Ben de Şeh Nigârın mübtelâsıyam

Neylerem dünyâyı neylerem mâlı
Neylerem keşmîri neylerem şâlı
Ben divân-ı aşkam zülfün pâmâlı
Server-i hûbânın bir gedâsıyam

Halka-i rindânın çalaram nâyın(1)
Giriftâram aşkın çekerem yâyın
Tanımazam mezheb bilmezem âyin
Kilîsâ-yı aşkın Mesîhâsıyam

Zâhiri melâmî bâtını bî-kîn(2)
Peymânesi memlû bâdesi rengîn(3)
Sahn-ı meyhânede seccâde-nişîn
Zümre-i rindânın muktedâsıyam

Ey Seyyid Nigârî ey aşkı tuğyân
Ey âşık-ı şeydâ ey kârı efgân
Kârvân-ı aşka benem sârbân
Ferhâd u Mecnûnun reh-nümâsıyam

Şiir Notları:
(1) Rind: Kendini hiçbir kayıt ve dinî geleneğe bağlı görmeyen, sadece Allah’la yetinen mücerret kişi anlamında bir terim. Bakınız: https://islamansiklopedisi.org.tr/rind (2) Melâmîlik için kısaca şunu söyleyebiliriz ki bulunduğu devrin şartları doğrultusunda kınanmayı göze alabilecek tavır ve hareketlerde bulunabilmek, nefse muhalefet edebilmek. Örneğin ayıplanacağını düşündüğü bir ortamda kimseye aldırış etmeden farz namazını kılabilmek. (3) Allahu a‘lem hazret burada der ki kalp nasıl oksijensiz kalmış kirli kanı akciğerlere iletip akciğerlerdeki oksijence zengin temiz kanı vücuda geri pompalıyorsa ben de böyle dönüştürürüm.


Destek ol 
Rastgele Getir